دومین کنگره نماز و سلامت روان برگزار می شود.

تاریخ ارسال: -621-01-0-109
دومین کنگره نماز و سلامت روان، با همکاری پژوهشکده آل طه و فدراسیون آسیایی رواندرمانی ، برگزار می شود.

دومین کنگره ملی نماز و سلامت روان، با همکاریپژوهشکده آل طه و فدراسیون آسیایی رواندرمانی، در آذر ماه سال جاری، برگزار می‌شود.

کمیته علمی کنگره، از کلیه علاقه‌مندان به پژوهش و مطالعات سلامت روان، روان شناسی و روان شناسی اسلامی، برای شرکت در کنگره، دعوت به عمل می‌آورد.

دبیرخانه کنگره ملی نماز، سلامت روان و روان‌درمانی مبتنی بر نماز